Ecclesia Incastellata

Just another WordPress.com weblog

Zděný středověký venkovský kostel jako záruka účinného azylu

Azyl jako jeden z faktorů určujících podobu středověkých venkovských kostelů?

Sedlčany (okres Příbram), kostel sv. Martina

Z mohutného pozdněgotického opevnění staršího kostela v Sedlčanech zbyla prakticky jen vjezdová brána s vpadlinou pro padací most. (Jan Willenberg, 1602)

Kdysi jsem se pokoušel hledat nějaké vysvětlení pro to, že venkovské románské tribunové kostely často stojí v dominantní poloze, aniž by se kolem nich jevily stopy nějakého vlastnického sídla (samozřejmě jsem si vědom, že několik takových souborů, odpovídajících představě sídla vlastníka spojeného s „jeho“ kostelem mostem na tribunu bylo archeologicky doloženo, ale nepopírám, že hledám i jiná vysvětlení), které bych navíc čekal na vršku, když vlastnický kostel měl vzniknout „u sídla“ vlastníka, nikoliv tedy v něm „zabrat“ strategicky nejvýhodnější pozici. Naopak jsou kostely obklopené hřbitovem a sídlo – často až pozdější – se nachází někde na druhém konci vsi. [Jan SOMMER: Vlastnický kostel na návrší?, 2004. http://www.academia.edu/20137215/] Protože se nejednou zachovaly tribuny i v kostelech „nevlastnických“ – častěji klášterních, biskupských, na knížecích či královských statcích (i když, jak jsem ukazoval jinde, tam skutečně často vznikaly kostely relativně pozdě)…, navrhl jsem po konstatování, že se několika svěcení kostelů účastnil kníže s biskupem, považovat tribunu za prostor určený pro „případnou“ další návštěvu knížete (který řadu vladařských funkcí vykonával „na cestě“). Počítal jsem totiž, že případný vlastník skutečně mohl stát o pozici někde po straně hlavního oltáře, kde by byl více na očích svým „poddaným“, jak to bývá v literatuře také navrhováno (i když nemnohé doklady jsou většinou až ze 14. století). Přístup na tribunu z kostela navíc bývá notně komplikovaný a nepohodlný. To by sice mohlo knížeti vadit, ale spíše předpokládám, že naznačená vladařská funkce tribuny byla brána jako reálně málo frekventovaná a tribuna mohla být provedena spíše formálně, aby splnila svou funkci při „kolaudaci“ – konsekraci. (Setkáváme se nejen u nás s tím, že některé součásti kostelů byly udělány jakoby jen „pro oko“, z povinnosti, když pak jejich praktickou nepoužitelnost zjistíme třeba až když se zcela neúspěšně zkusíme posadit na sedátko do komicky drobného vnitřního výklenku okna; totéž ostatně dokazují kastelolozi pro střílny hradů, ve srovnání s francouzskými vlastně jen zcela formální).

Tento názor na „nevlastnickou“ tribunu ovšem odmítl Martin Čechura a přiklonil se k vlastnické verzi, jak je obecně přijímána. [ČECHURA, Martin: Poznámky k článku Jana Sommera Vlastnický kostel na návrší? Dostupné na WWW: http://sweb.cz/ceskaplacka/, online od 19.1.2005.] Nověji pak byl v souvislosti s odvozením názvu „kostel“ od latinského označení hradu „castellum“ považován za svého druhu vlastnickou tvrz [Filip LAVAL: Co je kostel? K počátkům šlechtických sídel českého středověku, in: Archeologické rozhledy 2016, č. 1, s. 47-88. PDF]

Potvorov (PS), kostel (9.4.2000)

Románský kostel v Potvorově plnil funkci úkrytu pro místní vesničany, i když doloženo to máme až z doby o několik desetiletí pozdější, než proběhla honosná výstavba. Stylová výbava však svědčí o tom, že po architektonické stránce se o regulérní hrad – castellum nejednalo.

Listinné zprávy nás spíše ne zcela soustavně poučují o existenci útočišť v kostelích. To, spolu s existencí tribuny ve zjevně „nevlastnickém“ kostele v Dolním Újezdu u Litomyšle vedlo k vyslovení názoru, že tribuna mohla být vybudována primárně jako součást obranných zařízení kostela. [Petr CHARVÁT: Dolní Újezd u Litomyšle a otázka vesnických refugií v Čechách. In: Archeologia historica č. 7, 1982, s. 429-432] S podobným využitím tribuny počítá i listina popisující rozmístění osob i některého jejich majetku v kostele v Potvorově. Ovšem synodní a jiné církevní výnosy, mně ne zcela dostupné, budování kostelů jako úkrytů povolují, ale celkem striktně vyžadují, aby sice bylo možné se před přepadem nouzově v kostele ukrýt, ale zásadně nesměl kostel být využitelný jako strategický vojenský opěrný bod (např. základna jednotky přepadávající obyvatelstvo, nebo sloužící v boji se sousedními „pány“ apod.). Podotkněme již zde, že hlavním předmětem zájmu církve přitom bylo udílet právo církevního azylu, které se rozvinulo vlastně již před příchodem křesťanství do našich zemí, takže lze předpokládat, že jím od počátku byly zakládané kostely obdařeny (neoddělitelně od oltáře, křtitelnice, hřbitova). Ale nejspíše bylo vztahováno již i na křesťanská pohřebiště bez svatyně i na hřbitovy dřevěných kostelů, jež musíme stejně (i kdyby jen jako provizorium) jako předchůdce velké části románských kostelů předpokládat (ale uvádí se i azyl u některých křížů nebo ochrana vznikající uchopením kruhu na kostelních vratech – jak se toho zřejmě marně dovolával i kníže Václav při svém zákeřném usmrcení).

Otázka vlastnictví také není dosud v historické literatuře dořešena a názor o tom, že kostely na venkově vznikaly již před vznikem etablování předpokládaných místních vlastníků, je zřejmě zatím též diskutován (omlouvám se za zjednodušení i za to, že mi nejspíše některé aktuální práce zatím unikají…). Nevím, je-li vždy jasné, kdo ze svědků nějaké listiny je majitel vsi nebo nějakého jejího dílu, a kdo patronem, pověřeným péčí o chrám, a to vč. dohledu na dodržování práva azylu. Není totiž vyloučeno, že tady máme jeden z důvodů toho, že kníže s biskupem se účastnil svěcení některých kostelů (je dosti pravděpodobné, že tomu tak bylo i u dalších, u nichž nám chybí písemné doklady).
Opatrnosti je při každém úsudku třeba již proto, že tam, kde došlo k archeologickému výzkumu, byla situace velice často „zkomplikována“, případně dosavadní teorie vyvráceny (proto je celkem bez záruky operovat konkrétními příklady).

Podobně jako při pozorování staveb samotných, je zřejmě třeba opatrnosti při užívání historických listinných dokladů. Ty nejsou zřejmě zatím z hlediska našeho tématu soustavněji zpracovány. Nemám zdaleka ambici postihnout tématiku opevněných kostelů komplexně. Nejsem toho mocen hlavně proto, že nedisponuji znalostí pramenů, a vlastně ani schopností zde shrnout veškerou existující či alespoň dostupnou literaturu.

Vrbčany (KO), kostel

Příkop obklopující kostel ve Vrbčanech. Pohnuté středověké dějiny kostela zatím nedávají spolehlivou představu, ve které jejich fázi vznikl hluboký příkop kolem hřbitova.

Víme již z terénních výzkumů i z literatury, že v zásadě až do husitských válek kostely prakticky zcela postrádaly prvky využitelné pro nějakou aktivní obranu, zejména střílny. Jen na několika věžích pozorujeme cimbuří (Sedlčany, Bavorov, Opatovice…), ale tam je třeba vzhledem k vystavení těchto částí staveb zvláště intenzivním účinkům povětrnosti a z toho plynoucím častým opravám být opět velmi opatrní a s předhusitským zařazením čekat až na výsledky komplexnějších výzkumů; navíc bývají dochované příklady nápadné velmi nízkým ohrazením ochozu a stísněným chodníkem, jehož praktická využitelnost k nějaké intenzivní bojové akci je těžko představitelná (to pak nejednou vede ke zpochybnění praktického významu obranných zařízení kostela a jejich až výhradnímu vysvětlování církevní symbolikou – aluzí Nebeského Jeruzaléma, ne-li dokonce estetickými cíli). [Celkem obsáhlý výčet různých typů obranných prvků venkovských kostelů: Jan SOMMER: Poznámky k typologii, konstrukci a provozu gotických venkovských kostelů v Čechách, in: Časopis společnosti přátel starožitností, 107, 1999, č. 1, s. 2-8. https://www.academia.edu/5351473/]

Literatura v komentářích k obranným zařízením kostelů také celkem schematicky a bez rozlišování shrnuje kostely „jen“ s vyvýšeným vstupem do věže a kostelní hrady s cimbuřími, ochozy, baštami, střílnami…, když mluví o tom, že byly zkrátka buďto takové nebo onaké a že to svědčí o různých možnostech řešení (aniž by rozlišila proměny těchto prvků v čase).

Zdá se také, že církevní nařízení regulující právní stránku církevního azylu se projevovala v různých končinách a dobách s určitými odchylkami. Proto nelze úplně mechanicky pracovat se stavebními analogiemi (např. předpokládat apriori jinou funkci chórové věže /jak bývají považovány za refugium např. ve Waldviertlu či Horních Francích/ a redukovaného „westwerku“ /Braniborsko či Sasko/). Význam práva azylu i společenský důraz či umělecká objednávka a ambice huti se mohly místně i časově velmi lišit. Ukazuje se, že doklady jsou na stavbě rozlišitelné často až po podrobném rozboru, ale historická i uměleckohistorická literatura jim zřejmě dosud věnuje také pomenší díl pozornosti pozornosti (samozřejmě jsem mohl něco velice nerad přehlédnout).

Z naznačených regionálních diferencí také mohou plynout otázky, jak se v podobě kostelů promítlo, že je zakládali světští vládci či patroni, nebo zase „státní“ kolonizátoři či christianizátoři, jak se projevovaly technické či výtvarné zvyklosti či ambice stavební huti, anebo zase reprezentační touhy stavebníka).

Část badatelů se také kloní k názorům, že různorodé obranné prvky kostelních staveb či areálů měly  především symbolický (připodobnění k Nebeskému Jeruzalému) či výtvarný účel. Příkop pak měl rovněž jen vymezit spíše vizuálně nebo symbolicky vysvěcené území hřbitova (opakovaná interpretace příkopu v Kurdějově).

Z útržkovitě naznačeného přesto lze vyvozovat alespoň na úrovni diskuse některé teze.

Křesťanské hřbitovy byly zakládány od počátku jako místo chráněné církevním právem azylu, stvrzeným světskou správou (asi knížetem, který musel uznat výsady typu postranního práva), jež k zajištění obrany obecného lidu i dalších funkcí kostela delegovala patrony.

Právem azylu disponovaly i dřevěné kostely – cerkve, církve – i jiná vysvěcená místa.

Místem zvláště bezpečného úkrytu se staly zděné kostely, odlišené pojmenováním převzatým od hradu (castellum). Církev dohlížela na to, aby kostely neměly žádné vybavení k aktivní obraně. Tu bylo zřejmě možné provozovat jen na hranici hřbitova, kde proto byly budovány i příkopy (Tobiáš z Bechyně nechal hloubit velké příkopy kolem kostelů v biskupských vsích a zakazoval opevňování kostelů na znepřátelených světských statcích). Kostelní budovy samotné obvykle směly být zabezpečeny pouze závorami za vchodovými dveřmi a vyvýšenými vstupy do depozitářů, věží apod. Zvony ve věžích mohly být využívány k přivolání pomoci (mj. asi i patrona s posilami). Různé regionální podoby kostelů i jejich proměny v čase zřejmě svědčí o kombinaci požadavků vrchnosti i církevní správy, které záleželo na tom, aby kostel neměl výbavu pro aktivní obranu.

Tyto „opatrné“ přístupy, vycházející ze snahy zabránit prolévání krve na posvátném území (Friedhof), ovšem selhávaly v případech útoků jinověrců (Tataři, Turci…), pirátů (mořské ostrovy a pobřeží) i v narůstající řadě „občanských“ válek či „šíření víry“ (u nás a v okolních zemích pasivní dovolávání se azylu zcela selhalo v době husitského řádění). Především po takových zkušenostech již nebylo reálné důsledně bránit budování kostelních hradů s cimbuřími, ochozy, střílnami… Přitom jako motiv k opevňování kostelů asi už v převážné míře sloužila jejich dosavadní útočištná funkce a často pevná zděná výstavba (nicméně patrně docházelo k opevňování hřbitovů i v těch regionech, kde často až do baroka stály kostely dřevěné – církve; Královéhradecko, Podorlicko, Rakovnicko…).

V zásadě je potřeba hodnotit všechny středověké sakrální stavby z hlediska splnění požadavků na zajištění podmínek církevního azylu.

Vždy samozřejmě ve vztahu k nesporným vlivům výtvarných představ (stylové úrovně), reprezentačních ambicí stavebníků apod. Je třeba pátrat také po důvodech volby variantního řešení útočištných zařízení. Také bude možné v řadě případů hledat nové a možná adekvátnější vysvětlení různých regionálních typů staveb (chórové věže, westwerky). Možná si lépe vyhodnotíme takové věci jako románskou Altweitru s patrem jen se štěrbinovými okénky (někdy v literatuře vykládaným jako ubikace pro poutníky do Compostelly), patro bez oken nad presbytářem ve Smolnici (na konferenci v Plasích prý bylo chápáno jen jako konstrukční řešení pro dosažení průběžného hřebene střechy) či patro lodi ve Vykáni [Eva VYLETOVÁ: Ke gotické podobě kostela sv. Havla ve Vykáni, in: Zprávy památkové péče, 60, 2000, č. 3, s. 53-59.]. Už by pak „jen“ stačilo vysvětlovat důvody variantních řešení.

Altweitra (AU) (NÖ)

Altweitra

© Jan SOMMER, 20170515 (ed. 20170516)

Ex-citace: Jan SOMMER: Zděný středověký venkovský kostel jako záruka účinného azylu. Azyl jako jeden z faktorů určujících podobu středověkých venkovských kostelů?, in: Ecclesia Incastellata, on-line: https://ecclesiaincastellata.wordpress.com, 20170516, http://wp.me/pKSGM-2I

Reklamy

2017/05/14 Posted by | azyl | , | Napsat komentář

Poloválcová bašta v ohrazení hřbitova kostela sv. Jiří v Blansku u Kaplice

Kostel v Blansku (okres Český Krumlov), vysoko na výběžku Hradišťského vrchu východně nad Kaplicí, nutně zaujme hodnotnou architekturou v gotickém stylu i výraznou barokizací. (Soupis, UPČ, Roman LAVIČKA: Pozdně gotické kostely na rožmberském panství) Literatura přitom předpokládá, že kostel mohl vzniknout na místě staršího sídla či opevnění, a proto je situován excentricky vůči ploše návsi.

Blansko (CK), výřez mapy stabilního katastru, 1826 (ÚAZK)

Mapa Stabilního katastru z roku 1826 (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)

Blansko (CK), kostel

Celkový pohled na kostel s relikty jižního úseku ohradní zdi hřbitova.

Ze součástí ohradní zdi je dosud jmenován prakticky jen pozdně gotický portál severně od kostela, zpřístupňující areál hřbitova z komunikace, přicházející od rozlehlé pravidelné návsi.

Blansko (CK), kostel

Severní strana kostela a ohradní zdi s pozdně gotickou bránou hřbitova.

Hřbitovní zeď obíhá kostel v téměř kruhovém obvodu, jen mírně deformovaném. Na severní straně u cesty došlo zejména západně od hřbitovních vrat, směrem k faře, k několika pozdějším stavebním změnám. Prakticky celý západní úsek ohrady byl později přezděn z cihel, patrných nyní pod opadávající omítkou (zdá se, že cihly jsou poměrně málo degradované, takže je možné, že k přestavbě došlo až ve druhé polovině 20. století). Spodní část zdi však může být stará.

Na severní straně východně portálu a na východním obvodu zdi, kde okolní terén strmě spadá k úvozové cestě směřující k jihu, k zákrutu Malše (zřejmě se jedná o starou komunikaci), je zeď z lomového kamene. Na východě je opatřena pozoruhodnou korunou nesymetrického tvaru.

Blansko (CK), kostel

Východní úsek ohradní zdi starší části hřbitova.

Na vnější straně probíhá mírně vystupující římsa z vystupujících plochých kamenů, zatížená nadezdívkou v podobě strmé pultové stříšky, sklopené vně hřbitova. Zdá se, že hřeben stříšky mohl být seříznutý do podoby úzké plošky, spádované na vnitřní stranu zdi. Stáří tohoto ne zcela běžného řešení lze asi jen odhadovat, ale v několika případech lze podobnou korunu zdi považovat za pozdně gotickou (Lidéřovice okr_JH).

Blansko (CK), kostel

Schématické náčrty koruny ohradní zdi hřbitova: 1 – Zeď na východní straně starší části hřbitova (vlevo vnitřní strana). 2 – Zeď na východní straně rozšířené části hřbitova.

Na jižní straně byl hřbitov v těžko určitelné době rozšířen – obdélná plocha rozšíření je vyznačena již na mapě Stabilního katastru (1827; zřejmě se tedy nejedná o jinak častá rozšíření hřbitovů z doby kolem roku 1900 či z první poloviny 20. století). V místě starého obvodu hřbitova ovšem dosud částečně zachovaná stará zeď tvoří taras. Plocha rozšíření hřbitova nápadně souvisí s jižní částí farního dvora, ale to bez detailního či archeologického průzkumu nelze komentovat jinak, než hypotézami. Jihovýchodně od kostela se obvodní zeď rozšíření napojuje na zaoblenou starší zeď krátkým kolmým úsekem, načež se zalamuje k jihu. Nápadné ovšem je, že její koruna se stříškou je provedena v lomovém kameni podobně jako u starší zdi. Těžko říci, proč tomu tak je, jestli tu třeba byl použit materiál z rozebrané koruny jižního úseku staré zdi? V těchto otázkách se asi neobejdeme bez poznatků případného budoucího archeologického výzkumu.

Blansko (CK), kostel

Východní úsek ohradní zdi jižní rozšířené části hřbitova.

Zeď rozšíření je přiložena ke starší zaoblené zdi na spáru, přičemž novější zdivo je tu ukončeno svislým tesaným pilířkem, přiloženým k líci starší zdi. Také důvody této úpravy snad odhalí budoucí výzkumy (nejspíše se jednalo o nějaký druhotně použitý prvek zatím neznámého původu).

Blansko (CK), kostel

Detail navázání východní zdi rozšířené části hřbitova (vlevo) na starší zeď východně od kostela.

Taras na jižní straně zaobleného obrysu starého hřbitova byl zejména v západním úseku opatřován plentami a opěrnými pilířky, protože asi nebyl zcela stabilní. Cca 15 m dlouhý východní úsek u navázání na zmiňovanou východní zeď rozšířené plochy hřbitova však zřejmě byl větších zásahů ušetřen. Zdá se, že situace tu byla v posledních letech trochu zpřehledněna odstraněním křoví, ale nepříliš zřetelné starší fotografie by mohly svědčit i o tom, že stará zeď tu byla o něco snížena, což by bylo docela škoda (ale mohu se mýlit, protože křoviny tu byly celkem husté). V severovýchodním koutu rozšířené části hřbitova také ležela kupa nevyužitých náhrobků (kde jsou dnes, mi není známo). Dnes je však v koutu mezi jihovýchodním obvodem staré zdi a východní zdí rozšíření hřbitova patrná zaoblená nevelká stavba, provázaná se starou zdí. Zdivo je zachováno jen do výšky asi 1,5 m. Jistěže konečné hodnocení bude možné opět až po případném archeologickém výzkumu, nicméně je vysoce pravděpodobné, že se jedná o nevelkou poloválcovou pozdně gotickou baštu, související s obrannou funkcí areálu kostela.

Blansko (CK), kostel

Zachovaná spodní část zaoblené stavby jihovýchodně od kostela (v pravé části snímku), pravděpodobné hradební bašty.

Další podobný relikt tu zatím nevidíme, takže je možné, že bašta se vyskytovala jen na tomto místě, obráceném nad přístupovou cestu do obce, stoupající tu od jihu hlubokým úvozem. (Při pohledu na letecké mapy vidíme i znaky jakéhosi většího oválného území jižně a západně od kostela a fary, odlišeného snad mezemi, snad menším terénním odstupněním; ale to mohou být jen náhodné útvary. Nicméně výroky tradované v literatuře, že se kostel tyčí nad srázem k Malši, jsou romanticky nadnesené.)

Blansko (CK), kostel

Schématický náčrt situace. 1 – Gotická vstupní brána hřbitova. 2 – Patrně pozdně gotická ohradní zeď hřbitova nad úvozovou cestou, klesající k jihu. 3 – Úsek zachované patrně pozdně gotické ohradní zdi hřbitova se spodní částí zdiva poloválcového vystupujícího útvaru, nejspíše hradební bašty. 4 – Ohradní zeď jižního rozšíření hřbitova snad z doby před rokem 1821. Zdroj mapového podkladu: GIS NPÚ; upraveno.

Není příliš pravděpodobné, že by se jednalo o kostnici (vnější průměr půdorysného půlkruhu činí asi 6 m). Ale i ta by se mohla podílet na posílení obranyschopnosti kostela.

Předběžně si tedy areál kostela sv. Jiří v Blansku u Kaplice řadíme mezi pravděpodobné reprezentanty pozdně gotického posilování obranyschopnosti útočišť v kostelních areálech.

© 20170510-1645 Jan Sommer

2017/05/10 Posted by | opevněné kostely | | Napsat komentář

Ikonografický doklad opevnění kostela v Nezamyslicích (KT)

Obranná funkce kostela v Nezamyslicích u Horažďovic ve středověku byla dosud jen nepřímo předpokládána vzhledem k umístění kostela na temeni poměrně výrazného návrší, situovaného v mělkém úvalu šumavského podhůří. O nějakém nesakrálním využití patra lodi vypovídal také portál v patě jejího západního střešního štítu. Avšak další možné části takové nástavby vzaly nejspíše za své při vkládání pozdně gotické sklípkové klenby a následné výstavbě dosud zachovaného krovu po roce 1530. Zaniklá věž v jihozápadním koutu lodi se zachovala jen v dolní části, do úrovně koruny podélných zdí lodi.

Nyní však publikoval Roman Lavička skvělý ikonografický doklad některých výrazných pevnostních prvků kostela, později zaniklých. Především se jedná o nejspíše pozdně gotickou obvodovou zeď hřbitova s jasně patrnými střílnami (ty jsou vyznačeny jednoduchými drobnými úsečkami, takže se spíše mohlo jednat o štěrbinovité otvory, i když vzhledem k míře detailu olejomalby nelze vyloučit ani méně pravděpodobnou klíčovou formu střílny).

Roman LAVIČKA: Nový pohled na stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích, in: Památky západních Čech 5, 2015, s. 33. ISBN 978-80-85035-46-9. PDF.

Nezamyslice (KT), kostel snad roku 1626 nebo násl. roky (repro dle Roman Lavička, Památky západních Čech 5, 2015, s. 33)

Jihozápadní koutová věž lodi je pak vypodobněna se zakončením v podobě rozměrného bedněného či hrázděného patra. Zde mohly být umístěné zvony, které však nejspíše v době pozdní gotiky na počátku 16. století zaujímaly (také?) patro štíhlejší druhé věže, situované na severní straně presbyteria – její spodní část spolu s obvodovým zdivem lodi pochází z poloviny 14. století. Velmi pravděpodobně mohlo být i přesahující horní patro jihozápadní věže součástí obranných prvků kostela.

Kdy došlo k výstavbě jihozápadní věže, není zcela jasné, ale jistě se tak stalo dříve, než kolem roku 1530, kdy k věži byly připojeny pozdně gotické sklípkové klenby lodi. Nejspíše o několik desetiletí dříve byla tehdy ještě plochostropá loď omítnutá – tyto omítky se spolu s malovaným kružbovým vlysem s výraznými liliemi dosud také na severním a východním boku věže zachovaly.

Zdá se, že věž byla do jihozápadního koutu lodi vestavěna později, než byl vybudován západní štít s portálem podkroví, ale upřesnění snad časem přinesou archeologické nebo stavebně-historické průzkumy v lodi kostela.

V každém případě však nyní areál kostela získává místo cenného dokladu opevňování kostelů v době pozdní gotiky. Můžeme jej řadit ke kostelu strakonické komendy (i když ten by součástí opevnění hradu), hradnímu kostelu v Rabí (patro je doloženo rovněž ikonograficky), kostelu v Petrovicích (i když zde v literatuře zatím dominuje názor, že opevnění souviselo s pozicí kostela na předpolí jen ve stopách zachovaného hrádku). A může nám dávat též vyhlídku na nalezení dalších podobných dokladů v jiných místech. V samotných Nezamyslicích mohou být archeologicky doloženy stopy opevnění – např. základy hradby, příkop, zlomky ostění střílen.

2015/10/26 Posted by | ikonografie | , | komentáře 2

Závora k uzavírání dveří vstupu v areálu středověkého kláštera

Představa o způsobu fungování odsouvacích závor za středověkými vstupními dveřmi není zase tak složitá… Nicméně zachovaných příkladů není mnoho. Tak snad může být zajímavé i takto v krátkosti se na to podívat.

Prkna v kapse (pochvě) mohou být původní (otisky takových výdřev se zachovaly).

Stopy po takových závorách jsou (nejen) v opevněných kostelích zachovány za vstupy do lodi (většinou se v té době jednalo o jediný vstup do kostela, přičemž závoru bylo možné ovládat jen zevnitř), ale také u saktistií, do podvěží či do vyvýšených prostor (což souviselo s nutností přistavovat ke vstupu žebřík). Předpokládáme proto, že se zpravidla jednalo o prvek pasivní obrany kostela.

2015/06/20 Posted by | uzavírací systémy | | Napsat komentář

Opevněné kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1. část (Z. Fišera). Recenzní glosa

Zdeněk Fišera v nakladatelství Olympia vydal brožuru, pozvánku k cestám za opevněnými kostely. Stručná recenzní poznámka na ČP zde.

2015/05/17 Posted by | opevněné kostely | Napsat komentář

Z oprav kostelů v roce 2012

Kostel sv. Jiljí v Našiměřicích (archaiabrno.org). Užitečný komentář k opravě a potížím průzkumu. Obsažná fotodokumentace. Poznámka k pravděpodobnému raně středověkému původu a k možnosti vlastnického fungování.

2012/03/13 Posted by | obnova památek | | Napsat komentář

Ptkanów – románský opevněný kostel v Polsku?

Ptkanów – kościół św. Idziego Opata, relikty z XII w. (albumromanski.pl)

Je možné, že stavba obsahuje románské relikty. Ohradní zeď se střílnami však nepochybně pochází z pozdějšího období, snad ze 16., možná z počátku 17. století. V připojené diskusi jsou pronášeny poměrně schematická hodnocení opevněných kostelů v Evropě, zejména v jižní Francii (pominuta je skutečnost, že většina nástaveb s cimbuřími je pozdější, převážně z druhé poloviny 14. století, případně pozdější). Ohledně románských kostelů jsou opakovány výroky o tom, že byly přirozeně využívány k obraně jako jediné zděné objekty v jinak dřevěné zástavbě. Jejich výzdoba i celkové pojetí jsou hodnoceny jako protiklad k hradům srovnatelné doby s tím, že kostely postrádají obranná zařízení a dekor je z tohoto hlediska protismyslný.

2011/12/28 Posted by | opevněné kostely | Napsat komentář

Doklady opevnění kostela ve Starém Městě u Bruntálu

Denik, 28.12.2011: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

„V severovýchodní části obce Staré Město u Bruntálu se nachází opevněný hřbitov, uprostřed kterého stojí monumentální kostel…

V roce 1974 byly zjištěny základy kamenné hradby u vnitřního příkopu, vnější příkop a starší základy vnějšího opevnění, na kterém dnes stojí hradební zeď hřbitova…

Kostel byl postaven uprostřed opevněného místa, jak o tom svědčí i dosud viditelné valy a příkopy kolem něj…“

2011/12/28 Posted by | opevněné kostely | Napsat komentář

Odkazy

Kazatelna v kostele sv. Jakuba v Brně (4.11.2011)

Na kostele se uvolnil kříž, hasiči ho museli ze žebříku uříznout (Písek; idnes; 9.11.2011)

2011/11/06 Posted by | odkazy | Napsat komentář

Jihlava, kaple sv. Václava, relikty (média)

Z článku:

O zaniklé kapli sv. Václava v mohutných jihlavských hradbách

„…Poslední den pro kapli sv. Václava nastal za švédské okupace Jihlavy během obléhání města císařským vojskem r. 1647. Tehdy se Švédové rozhodli kapli zbourat, aby se mohli lépe chránit císařským. Tou dobou také tragicky zahynul český kazatel Kašpar Falco, který byl těžce raněn dělovou koulí, právě když se modlil breviář. Střela mu urvala pravé rámě a krátce na to zemřel.

O stavu zničené kaple byl pořízen v r. 1648 zápis. Praví se v něm, že kdysi krásně renovovaná kaple ozdobená oltářem a lavicemi byla Švédy zcela rozbořena a místo opatřeno náspem vysokým 5 loktů čili šancemi. Kronikář Marzy pak uvedl, že ke zpustošení kaple došlo ve dnech 3. a 4.června 1647. Zbytky obvodového zdiva, místo hlavního oltáře se stupněm a několik žulových klenebních žeber a okenních prutů bylo objeveno a zdokumentováno jihlavským konservátorem J.Hauptem při úpravách hradebních zdí v r. 1892. Do lapidária jihlavského musea byl tehdy uložen žulový svorník zdobený pětilistou růží a jedno žulové klenební žebro. Některé části gotických okenních skruží byly zazděny do hradební zdi za kostelem, kde jsou dodnes.“

V obsáhlejším článku i několik praktických odkazů na v místě vydané publikace.

2011/09/27 Posted by | kostely v hradbách, relikty | komentáře 2