Ecclesia Incastellata

Just another WordPress.com weblog

Ikonografický doklad opevnění kostela v Nezamyslicích (KT)

Obranná funkce kostela v Nezamyslicích u Horažďovic ve středověku byla dosud jen nepřímo předpokládána vzhledem k umístění kostela na temeni poměrně výrazného návrší, situovaného v mělkém úvalu šumavského podhůří. O nějakém nesakrálním využití patra lodi vypovídal také portál v patě jejího západního střešního štítu. Avšak další možné části takové nástavby vzaly nejspíše za své při vkládání pozdně gotické sklípkové klenby a následné výstavbě dosud zachovaného krovu po roce 1530. Zaniklá věž v jihozápadním koutu lodi se zachovala jen v dolní části, do úrovně koruny podélných zdí lodi.

Nyní však publikoval Roman Lavička skvělý ikonografický doklad některých výrazných pevnostních prvků kostela, později zaniklých. Především se jedná o nejspíše pozdně gotickou obvodovou zeď hřbitova s jasně patrnými střílnami (ty jsou vyznačeny jednoduchými drobnými úsečkami, takže se spíše mohlo jednat o štěrbinovité otvory, i když vzhledem k míře detailu olejomalby nelze vyloučit ani méně pravděpodobnou klíčovou formu střílny).

Roman LAVIČKA: Nový pohled na stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích, in: Památky západních Čech 5, 2015, s. 33. ISBN 978-80-85035-46-9. PDF.

Nezamyslice (KT), kostel snad roku 1626 nebo násl. roky (repro dle Roman Lavička, Památky západních Čech 5, 2015, s. 33)

Jihozápadní koutová věž lodi je pak vypodobněna se zakončením v podobě rozměrného bedněného či hrázděného patra. Zde mohly být umístěné zvony, které však nejspíše v době pozdní gotiky na počátku 16. století zaujímaly (také?) patro štíhlejší druhé věže, situované na severní straně presbyteria – její spodní část spolu s obvodovým zdivem lodi pochází z poloviny 14. století. Velmi pravděpodobně mohlo být i přesahující horní patro jihozápadní věže součástí obranných prvků kostela.

Kdy došlo k výstavbě jihozápadní věže, není zcela jasné, ale jistě se tak stalo dříve, než kolem roku 1530, kdy k věži byly připojeny pozdně gotické sklípkové klenby lodi. Nejspíše o několik desetiletí dříve byla tehdy ještě plochostropá loď omítnutá – tyto omítky se spolu s malovaným kružbovým vlysem s výraznými liliemi dosud také na severním a východním boku věže zachovaly.

Zdá se, že věž byla do jihozápadního koutu lodi vestavěna později, než byl vybudován západní štít s portálem podkroví, ale upřesnění snad časem přinesou archeologické nebo stavebně-historické průzkumy v lodi kostela.

V každém případě však nyní areál kostela získává místo cenného dokladu opevňování kostelů v době pozdní gotiky. Můžeme jej řadit ke kostelu strakonické komendy (i když ten by součástí opevnění hradu), hradnímu kostelu v Rabí (patro je doloženo rovněž ikonograficky), kostelu v Petrovicích (i když zde v literatuře zatím dominuje názor, že opevnění souviselo s pozicí kostela na předpolí jen ve stopách zachovaného hrádku). A může nám dávat též vyhlídku na nalezení dalších podobných dokladů v jiných místech. V samotných Nezamyslicích mohou být archeologicky doloženy stopy opevnění – např. základy hradby, příkop, zlomky ostění střílen.

Reklamy

2015/10/26 Posted by | ikonografie | , | komentáře 2